eLeer by Nuwe Hoop Sentrum / eLEARNING AT NUWE HOOP CENTRE

Die eLeer-webwerf skep ‘n brug tussen Afrikaans / Engels en Suid-Afrikaanse Gebaretaal. Met ander woorde, die inhoud, hoewel dit in Afrikaans / Engels is, word in SASL vertaal. Dit bied leerders met leer hindernisse die geleentheid om nie net moeilike inhoud te verstaan nie, maar ook ‘n regverdige geleentheid om leeruitkomste te bereik.

Aangesien al die leerders wat by die Nuwe Hoop Sentrum ingeskryf is, afhanklik is van visuele stimuli vir leer, is dit dus noodsaaklik dat ons onderrig en leer hierdie tipe leer akkommodeer. Om hierdie rede het ons ons eie eLearning-stelsel, wat ten doel het om onderrig en leer vir dowes en hardhorende leerders te verbeter.

Onderwysers kan leerders se vordering monitor en intervensiestrategieë, waar nodig implimenteer. Leerders met internetfasiliteite by die huis kan toegang verkry tot die webwerf uit die gerief van hul huise en word hulle dus addisionele oefeninge van kurrikulumaktiwiteite tuis gebied.

The eLearning website creates a bridge between Afrikaans/English and South African Sign Language.  In other words, the content, although in Afrikaans/ English, it is translated into SASL. This provides learners with learning barriers an opportunity to not only access difficult content but also a fair chance to showcase what they have learnt.

Since all the learners enrolled at Nuwe Hoop Centre are dependent on visual stimuli for learning, it is therefore crucial that our teaching and learning accommodates these type of learning.  For that reason we have our own eLearning system which purpose is to enhance teaching and learning for Deaf and Hard of Hearing learners.

 Teachers can monitor learners’ progress and provide intervention strategies where needed.  Learners with internet facilities at home can access the website from the comfort of their homes and it therefore provides them with additional practice of curriculum activities.

How does it work

Every learner obtains a username and a password at the beginning of the new school year. This provides them access to the eLearning website. 

All learners are enrolled in a specific course depending on their Grade and subject choice. Learners do exercises and assessments online and are graded accordingly.

Not only does this eLearning system enhance learners’ academic performance but it also motivates them to accomplish desired academic goals.

Parents also have access to this eLearning system and therefore can also monitor learners’ performance and even take courses in Sign Language.

To gain access to the eLearning website just click on the link:  https://learn.nuwehoopsentrum.co.za